Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies przez Administratora danych osobowych, czyli firmę: LS Polska Przemysław Puzdrowski, ul. Orlicz-Dreszera 14 A/12, 81-261 Gdynia, numer NIP: 9581885968.

Zakres i zasady przetwarzania danych różnią się w zależności od celu ich przetwarzania.

Nasza firma przetwarza dane osobowe realizując cele:

Nawiązania kontaktu z nami- w stosunku do osób kontaktujących się z nami poprzez formularz kontaktowy, wiadomość e-mail lub kontakt telefoniczny;
Realizacji zawartej umowy- w stosunku do osób, z którymi zawarliśmy umowę na świadczenie usług przez naszą firmę;
Umożliwienia korzystanie ze strony internetowej https://lspl.pl/- w stosunku do osób odwiedzających naszą stronę internetową.
Poniżej przedstawiamy informacje o zakresie, zasadach i prawach osób, których dane dotyczą z uwzględnieniem danego celu przetwarzania.

W dalszej części Polityki prywatności znajdą Państwo kwestie dotyczące zabezpieczenia przez nas danych osobowych i wskazanie możliwych form kontaktu z nami.

Cel: Kontakt z nami przy użyciu formularza kontaktowego, wiadomości mailowej lub kontakt telefoniczny

Kontaktując się z nami przekazują Państwo nam swoje dane osobowe. W zależności od formy nawiązanego kontaktu możemy przetwarzać dane osobowe w postaci: imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu, adresu e-mail.

W każdym wypadku przetwarzamy jedynie te dane, które otrzymaliśmy od Państwa lub pozyskaliśmy z ogólnodostępnych źródeł takich jak Państwa strony internetowe, Państwa konta na portalach społecznościowych, bazy przedsiębiorców CEIDG lub KRS.

Przekazane lub pozyskane dane osobowe będziemy przetwarzać w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie i ewentualne przygotowanie oferty.

Podanie danych przez Państwo jest dobrowolne jednak niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi i ewentualnego przygotowania oferty.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest Państwa zgoda i uzasadniony interes naszej firmy.

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez podmioty, z których usług nasza firma korzysta, tj:

Google Ireland Limited – w celu korzystania z usług Google w ramach pakietu G-Suite, w tym poczty e-mail funkcjonującej w oparciu o serwery Google;
H88 S.A.- w celu przechowywania danych udostępnionych poprzez naszą stronę https://lspl.pl/ na serwerze zewnętrznym;
Firma świadcząca na naszą rzecz usługi dotyczące wsparcia technicznego strony internetowej;
Poczta Polska w sytuacji korzystania w kontakcie z Państwem z usług pocztowych.
Treść korespondencji (w której to zawarte są Państwa dane osobowe) będzie przez nas przechowywana przez okres 3 lat od końca roku, w którym to kontakt został zainicjowany. Okres przechowywania Państwa danych osobowych będzie dłuższy jeśli zainicjowany kontakt skutkował zawarciem umowy. W takim wypadku zostaną zastosowane dłuższe terminy przetwarzania danych osobowych, które to zostały ujęte w sekcji: Realizacja zawartej umowy.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Ekonomicznego ani nie będą podlegały profilowaniu (tj. zautomatyzowanemu przetwarzaniu danych).

W stosunku do przetwarzanych danych osobowych przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do przetwarzanych przez nas Państwa danych osobowych, ich sprostowania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Mogą Państwo także wnieść sprzeciw wobec ich przetwarzania lub cofnąć zgodę (wyrażoną poprzez zainicjowanie kontaktu) na przetwarzanie danych osobowych.

W przypadku skorzystania z przysługujących Państwu praw otrzymają Państwo od naszej firmy potwierdzenie wykonania czynności wskazanych w zgłoszeniu lub informację o niemożności wykonania tych czynności z uwagi na nasz uzasadniony interes, np. obronę przed potencjalnymi roszczeniami z Państwa strony.

W każdym wypadku mogą Państwo wnieść skargę na naszą firmę do Prezesa Ochrony Danych Osobowych. W wielu przypadkach przed podjęciem działania przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych wymagane jest wcześniejsze wystosowanie żądania do podmiotu, którego ma dotyczyć skarga. Dlatego też w przypadku zastrzeżeń dotyczących przetwarzania przez nas danych osobowych zalecamy wcześniejsze zwrócenie się z żądaniem do naszej firmy.

Odpowiednio zabezpieczamy dane osobowe będące w naszej pieczy. Więcej informacji dotyczących stosowanych środków bezpieczeństwa danych znajdą Państwo w naszej Polityce prywatności w sekcji Zabezpieczenia.

Cel: Realizacja zawartej umowy

W momencie zawarcia umowy z naszą firmą wymagane jest przekazanie danych osobowych w celach realizacji umowy, wystawienia faktury, uwzględnienia jej w dokumentacji księgowej a także w celach statystycznych i archiwalnych.

Dane, które możemy przetwarzać w związku z realizacją zawartej umowy to: imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, NIP.

Dane te możemy już posiadać z uwagi na poprzedzające zawarcie umowy nawiązanie kontaktu.

Podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy łączącej naszą firmę z Państwem.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne w celu wykonania umowy.

Dane osobowe mogą być przetwarzane przez podmioty, z których to nasza firma korzysta, tj.:

Google Ireland Limited- w celu korzystania z usług Google w ramach pakietu G-Suite, w tym poczty e-mail funkcjonującej w oparciu o serwery Google.
Poczta Polska- w sytuacji przesłania umowy, dokumentów, czy też faktury drogą pocztową.
Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom. Nie korzystamy z programu do wystawiania faktur ani programu księgowego, które zapisują dane na zewnętrznych serwerach.

Wewnętrzny dział w naszej firmie zajmuje się rozliczeniami księgowymi i tylko osoby posiadające upoważnienia mają dostęp do Państwa danych osobowych.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Ekonomicznego ani nie będą podlegały profilowaniu (tj. zautomatyzowanemu przetwarzaniu danych).

Będziemy przetwarzać dane otrzymane w związku z zawarciem umowy do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń z tytułu zawartej umowy. Dane potrzebne do wystawienia faktury będziemy przechowywać przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przetwarzane w celach statystycznych lub archiwalnych.

Mogą Państwo zwrócić się do nas z żądaniem sprostowania danych osobowych.

Po upływie terminów przedawnienia roszczeń i przechowywania faktur dla celów podatkowych mogą Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych w celach statystycznych, jak również domagać się usunięcia tych danych z naszej bazy.

W każdym wypadku mogą Państwo wnieść skargę na naszą firmę do Prezesa Ochrony Danych Osobowych. W wielu przypadkach przed podjęciem działania przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych wymagane jest wcześniejsze wystosowanie żądania do podmiotu, którego ma dotyczyć skarga. Dlatego też w przypadku zastrzeżeń dotyczących przetwarzania przez nas danych osobowych zalecamy wcześniejsze zwrócenie się z żądaniem do naszej firmy.

Odpowiednio zabezpieczamy dane osobowe będące w naszej pieczy. Więcej informacji dotyczących stosowanych środków bezpieczeństwa danych znajdą Państwo w naszej Polityce prywatności w sekcji Zabezpieczenia.

Cel: Korzystanie ze strony internetowej https://lspl.pl/

Nasza strona internetowa wykorzystuje (jak również zbiera informacje) o odwiedzających ją osobach jedynie w takim zakresie, w jaki jest to niezbędne do świadczenia usług na najwyższym poziomie.

Jeżeli nie skontaktowali się Państwo z nami, a jedynie przeglądają zasoby naszej strony internetowej, to nie uzyskujemy dostępu do Państwa danych osobowych.

Wejście na naszą stronę internetową i późniejsze poruszanie się po niej wiąże się z przesyłaniem przez urządzenie, z którego Państwo korzystacie zapytań do serwera na którym przechowywana jest nasza strona internetowa. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m. in.: adres IP, datę i czas serwera, dane przeglądarki internetowej, na której została otwarta nasza strona internetowa.

Dane zapisane w logach serwera nie pozwalają na identyfikację konkretnej osoby. Logi serwera stanowią jedynie materiał pomocniczy przy rozwiązywaniu problemów z funkcjonowaniem strony internetowej. Dostęp do tych danych mają jedynie osoby administrujące serwer, czyli firma H88 S.A.

Cookies

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies, które służą ułatwieniu korzystania z zasobów naszej strony. Cookies zawierają użyteczne informacje i są przechowywane na Państwa urządzeniu- nasz serwer może je odczytać przy ponownym połączeniu z tym Państwa urządzeniem. Nasza strona internetowa wykorzystuje cookies w celach statystycznych, analitycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony internetowej.

W zakresie uzyskiwania danych statystycznych i analitycznych dotyczących odwiedzin naszej strony internetowej korzystamy z usługi firmy Google LLC w postaci Google Analitics.

Z uwagi na fakt, że firma Google LLC ma siedzibę w Stanach Zjednoczonych może dojść do przekazywania danych osobowych poza Europejski Obszar Ekonomiczny. Firma Google LLC przystąpiła do Privacy Shield wobec czego zobowiązała się należycie zabezpieczać dane będące w ich posiadaniu. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych przez firmę Google LCC znajdą Państwo w Polityce prywatności tej firmy https://www.google.pl/intl/pl/policies.

Mają Państwo możliwość skonfigurowania przeglądarki internetowej w taki sposób, aby uniemożliwiała ona przechowywanie plików cookies na Państwa urządzeniu. Informacje dotyczące ustawień przeglądarki są dostępne w jej menu lub na stronie producenta. Wyłączenie funkcji cookies w przeglądarce nie pozbawi Państwa dostępu do zasobów naszej strony internetowej, jednak może powodować utrudnienia w korzystaniu z niej.

Możecie Państwo usunąć pliki cookies po ich zapisaniu, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego Państwo korzystacie.

Więcej o plikach cookies przeczytasz m.in. pod adresem: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Zabezpieczenia
Nasza strona internetowa, skrzynka poczty mailowej, a także wszystkie urządzenia z których korzystamy prowadząc naszą firmę zaopatrzone są w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych pozostających pod naszą kontrolą przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy też modyfikacją. Zobowiązujemy się chronić wszelkie informacje ujawnione nam przez Państwo zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności. Prawa dostępu do danych osobowych przetwarzanych przez naszą firmę zostało w restrykcyjny sposób ograniczone tak, aby informacje te nie znalazły się w rękach osób niepowołanych. Dostęp do danych osobowo-adresowych ma tylko ograniczona liczba uprawnionych osób na zasadach zgodnych z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych osób fizycznych.

Kontakt
Osoby, które mają dodatkowe pytania dotyczące niniejszej deklaracji ochrony prywatności, praktyk stosowanych przez naszą firmę, czy też chcą skorzystać z przysługujących praw proszone są o kontakt mailowy z Administratorem danych: biuro@lspl.pl lub kontakt listowny na adres: LS Polska, ul. Orlicz-Dreszera 14 A/12, 81- 261 Gdynia